Terreinbeschrijving

 Op de kaart zijn de verschillende elementen opgenomen zoals de bongerd, poel, retentievijver, kruidenrijk grasland. Het pad over de kade is onderdeel van de wandelroute ‘Poort van Lochem’

In het veld staan op een aantal plekken op de dijk paaltjes met zogenaamde QR-codes. Als je met een mobiele telefoon deze QR-codes scant, krijg je informatie over wat er vanaf die plek te zien is of gezien kan worden. Vanaf de hoogwaterkering is het gebied goed te overzien.

Hoogwater?
De hoogwaterkade die het grootste deel van het gebied omzoomt, is aangelegd om bij een extreme hoge waterstand (berekend op eens in de 100 jaar) het aansluitende bedrijventerrein tegen Berkelwater te beschermen.

Zwanenbloem
Zwanenbloem

Meer kleur en geur
De begroeiing op de kade is eentonig en bestaat voornamelijk uit bloem- en kruidenarm gras. Het vee dat de kade begraast, moet dat gaan veranderen. Dankzij hen moet er meer diversiteit én kleur in de vegetatie van de kade komen.

Dichtgegroeid
Dit gebied, dat de afgelopen vijfentwintig jaar aan zijn lot was overgelaten, was deels in gebruik als ponyweide en voornamelijk dichtgegroeid met spontaan opgekomen els- en wilgvegetatie.

Fruitbomen
Van de oude boomgaard die bij huize Stijgoord hoorde, is slechts een enkele fruitboom bijl en zaag bespaard gebleven. Om de oude luister van de gaard te herstellen zijn er nieuwe fruitbomen geplant die in Nederland aan het verdwijnen zijn. Zoals Notarisappel, Sterappel, Wijnkers, Zoete Brederode, Dubbele Bellefleur en Varikse Zwarte.

Groenling
Groenling

Kikkerpoel

Kamsalamander
Kamsalamander

Kamsalamander

Op het westelijk deel van het terrein, in de hoek tussen de Berkel en zompenloods ’t Anker ligt een bloemrijk grasland met kikkerpoel die o.a. voor de kamsalamander is aangelegd. Stijgoord vormt tussen de landgoederen Ampsen en Beekvliet (Borculo) een ecologische verbindingszone met de kamsalamander als doelsoort.

Groeiplaatsen
Hoogteverschillen, zand- en kleigrond zorgen in dit deel van het gebied voor wisselende vocht gradiënten. Met maaien en hooien ontstaan er groeiplaatsen voor specifieke graslandsoorten zoals margrieten, pinksterbloem en echte koekoeksbloem.

Echte koekoeksbloem
Echte koekoeksbloem

Winterverblijf
Iets daarvoor ligt een ruig begroeide ‘stobbenheuvel’. Holtes tussen de begraven boomstronken bieden winterverblijfplekken voor amfibieën en kleine zoogdieren.

Jubileum 40 jaar IVN

De zomereik rechts naast de stobbenheuvel is geschonken door IVN-Noord-Midden Achterhoek. De boom is geplant op 16 maart 2021 ter ere van hun 40-jarig jubileum.

Struiken
Marke Lochem probeert de struweelvariatie in het gebied te vergroten ten gunste van soorten met een biologische betekenis. Onderlangs de oude elzenrijen worden zoom- en mantelvegetaties (dichte randbeplanting) ontwikkelt. Deze worden één keer per drie jaar gemaaid. De overstaande kruiden bieden zo een veilige plek voor eitjes, poppen en larven van insecten.

Zandoogje
Zandoogje

Terug naar de oorsprong
Het beheer op Stijgoord is gericht op verschraling: het terugbrengen van de oorspronkelijke voedingstoestand in onnatuurlijk verrijkte bodems. Met begrazing en maaien (zonder bemesten) neemt de voedselrijkdom af. Deze beheercombinatie borgt winterrust voor het grasland en maakt dat de dieren jaarrond van Stijgoord kunnen ‘eten’.
’s Winters staan ze bij de boer op stal.

Vijver

Ooit een zwembad

De vijver die centraal in het gebied ligt met langs de randen wilgen- en elzenopslag, herinnert aan wat ooit het zwembad was waar veel Lochemers leerden zwemmen. Voor meer informatie zie: https://markelochem.nl/historie/.

Om de dieren, en de vogels die van de vijver gebruik maken, een plek te geven waar ze ongestoord kunnen foerageren of tot rust komen, is dit deel van het gebied afgesloten.

Fuut
Fuut

Waterpeil
De waterhoogte in de vijver varieert, maar de Berkel heeft daar nauwelijks invloed op. De peilschommelingen worden voornamelijk bepaald door grond- en hemelwater. Ook het hemelwater dat op het naast gelegen industrieterrein valt, komt via een omweg in de vijver terecht.

Rietgors
Rietgors

Vogelsoorten
Langs de vijver moet zich een rietstrook gaan ontwikkelen waarin vogelsoorten als kleine karekiet en rietgors kunnen nestelen. Zowel op de oevers als op het water kun je soorten als waterhoen, meerkoet, fuut, scholekster en, in de wintermaanden, de grote zilverreiger tegenkomen. De muggen boven het water trekken veel huis- en gierzwaluwen aan.

Meidoorn
Meidoorn

Houtwal
Om het gebied van het aangrenzende industrieterrein af te schermen is er een houtwal aangeplant met lindebomen, hazelaar, hulst, meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Een vegetatie die veel insecten aantrekt. Deze houtwal moet zich ontwikkelen tot een dichte haag waarin vogels zich gaan vestigen. Op de grond, tussen de takken, kunnen reeën en andere (kleine) zoogdieren een plek vinden.

Wandel je hier met een hond?
De hoogwaterkade wordt van april tot november begraasd door runderen, houdt deze dan kort aan de lijn.

IJsvogel
IJsvogel

Nieuwe natuur
Omwille van een grotere biodiversiteit is er een meestromende bypass aangelegd. De ijsvogel kan dit stukje nieuwe natuur zeker waarderen en is hier een regelmatige gast. De runderen gebruiken het stromende water als ‘drinkbak’.

Langs de oever ontwikkelt zich moerasvegetaties met bijvoorbeeld lisdodde, kattestaart en moeraswederik. Het eiland tussen de Berkel en de bypass wordt niet actief beheerd, zodat de natuur hier naar hartenlust haar gang kan gaan.

lisdodde
Lisdodde

Naast een poel zijn er ook ideeën voor een oeverzwaluwwand en een vleermuiswinterverblijf.

oeverzwaluw
Oeverzwaluw

Dankzij vrijwilligers!
Voor natuur- en meer bij biodiversiteit betrokken, Lochemse vrijwilligers doet zich hier de mogelijkheid voor om met eigen inzet specifieke natuursoorten ‘te helpen’. Wil je ook meehelpen met het natuurbeheer? Neem contact op via info@markelochem.nl.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑